ประกาศรายชื่อ 7 Top Spenders ผู้ได้รับรางวัลทริปฮ่องกง จากรายการ Power Plus Point

10 JUNE 2024 - 15 JULY 2024

SHARE

รายการ Power Plus Point 17 เม.ย. 67 – 30 เม.ย. 67

ประกาศรายชื่อ 7 TOP SPENDERS ผู้โชคดีได้รับแพ็คเกจทริปสุด Exclusive กรุงเทพ-ฮ่องกง 3 วัน 2 คืน รางวัลละ 2 ที่นั่ง มูลค่า 120,000 บาท รวมมูลค่า 840,000 บาท* เมื่อมียอดช้อปสะสมภายในห้างฯ ผ่านบัตรเครดิต Bangkok Bank M Visa สูงสุดตลอดรายการ (ยอดใช้จ่ายขั้นต่ำ 50,000 บาทขึ้นไป/ตลอดรายการ)

 

รายชื่อผู้โชคดีได้รับรางวัล ได้แก่

1. คุณวรรณา เลิศxx

2. คุณปิยวัฒน์ ตั้งxx

3. คุณนฤชล เหลืองxx

4. คุณวิชิต มงxx

5. คุณวชิรยา ตำxx

6. คุณพิมตา พรรณxx

7. คุณองอาจ เตxx

 

หลักฐานการรับรางวัล

1. สำเนาบัตรประชาชน พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ชุด

2. สำเนาหน้าหนังสือเดินทาง ที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือน จำนวน 1 ชุด

 

กรณีรับรางวัลแทน ต้องแสดงหลักฐานดังนี้

1. สำเนาบัตรประชาชน พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง ของผู้ได้รับรางวัล จำนวน 1 ชุด

2. สำเนาบัตรประชาชน พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง ของผู้ได้รับมอบฉันทะ จำนวน 1 ชุด

3. หนังสือมอบอำนาจจากผู้ได้รับรางวัล

 

เงื่อนไขการรับรางวัล

1. ผู้ได้รับรางวัลต้องมีชื่อ-นามสกุล ตรงกับผู้ที่มาขอรับสิทธิ์เท่านั้น ไม่สามารถรับสิทธิ์แทน หรือโอนสิทธิ์ให้กันได้

2. ผู้ได้รับรางวัลต้องเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกิดจากการรับรางวัล และทริปดังกล่าวไม่รวมค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง และค่าพาหนะต่างๆ ที่มิได้ระบุในรายการ และไม่รวมค่าธรรมเนียม ในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระมีน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินนั้นๆ กำหนด หรือสัมภาระใหญ่เกินขนาดมาตรฐาน และยังไม่รวมค่าภาษีน้ำมันที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มเติมภายหลังจากที่ทางบริษัทฯ ได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว

3. ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่ผู้เดินทางขอวีซ่าไม่ผ่าน และ/ หรือ มิได้รับอนุญาตให้เดินทางเข้า หรือออกนอกประเทศ จากเจ้าหน้าที่ของรัฐ

4. สงวนสิทธิ์ผู้ร่วมรายการเฉพาะลูกค้าที่มีสัญชาติไทย อาศัยอยู่ในประเทศไทย และสามารถติดต่อได้เท่านั้น

5. ของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนแปลง หรือแลกคืนเป็นเงินสด หรือรางวัลอื่นๆ ได้

6. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาด และสิ้นสุด

* บัตรเครดิตเครดิตใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนด จะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปี