ERGOTREND

2nd Floor

ERGOTREND คือ ERGONOMIC เพื่อชีวิตที่ดีกว่า การใช้เก้าอี้และเฟอร์นิเจอร์ที่จัดวางร่างกายได้อย่างถูกต้อง
ตามหลัก ERGONOMIC ทำให้ผู้ที่ใช้ร่างกายอย่างหนัก หรืออยู่ในท่านั่งที่ผิดนานๆ มีการปรับเปลี่ยนเพื่อการนั่ง
ที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ส่วนคนรักสุขภาพและคนที่ไม่มีปัญหาด้านร่างกาย ก็สามารถใช้เก้าอี้และเฟอร์นิเจอร์
ของ ERGOTREND ได้เช่นกัน เก้าอี้และเฟอร์นิเจอร์ของ ERGOTREND ทุกชิ้น จะพาทุกคนก้าวข้ามพฤติกรรมการนั่งที่ไม่ถูกต้อง ไปสู่การนั่งอย่างมี
สุขภาพดี เพื่อช่วยให้ร่างกายอยู่ในท่าที่เหมาะสม ลดอาการเจ็บปวดจากการนั่งผิดท่าเป็นเวลานาน และเป็นจุดเริ่มต้นของ
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในทุกๆ วัน

Booking