HACHICKEN RAMEN

GM Floor

―ยกระดับรสชาติเกียวโตดั้งเดิมสู่ระดับโลก― ราเมนสูตรต้นตำรับด้วยวิธีการปรุงเนื้อไก่แบบดั้งเดิมที่ได้รับการสืบทอดมายาวนานกว่าครึ่งศตวรรษ ถูกส่งออกสู่ระดับโลกให้ผู้คนได้ลิ้มรสความอร่อยแล้วที่ Hachicken Ramen

Booking